Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 102. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

102. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 17.11.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 244. i 245. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog stambenog objekta, štale, sušnice i plastenika sve izgrađeno na k.č. 173, 174/1 i k.č.174/3, k.o. Kobilja Glava, između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Salihe Sivac sa druge strane, u skladu sa Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo radi rušenja u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, tunel Kobilja Glava
Izvjestilac: direktorica  Belma Barlov

 Iz nadležnosti Vlade
3. Prijedlog uredbe o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Darja Softić Kadenić
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava zagarantovanih prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva  
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
5. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za dugoročni kredit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u formi direktnog unutrašnjeg duga
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
6. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda  u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Hasan Kikić“, JU „Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo“ i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
7. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Vladislav Skarić“, JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“, JU OŠ „Grbavica II“, JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo, JU OŠ „Šip“, JU „Četvrta gimnazija“, JU „Srednja škola primijenjenih umjetnosti“, JU „Srednja mašinska tehnička škola“, JU „Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža“, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ i Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
8. Prijedlog odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2022. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, JU OŠ „Saburina“ i Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Sarajevo za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Grbavica I“ Sarajevo za imenovanje direktora
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Mehmedalija Mak Dizdar“ Sarajevo za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Umihana Čuvidina“ Sarajevo za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola ,,Nafija Sarajlić“ Sarajevo za imenovanje direktorice
Izvjestilac: ministrica  Naida Hota-Muminović
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-41982/22 od 31.10.2022. godine
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za popunu tri upražnjena radna mjesta na neodređeno vrijeme
Izvjestilac: direktorica Belma Barlov
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović
17. Prijedlog rješenja o razrešenju direktorice Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora, na kraći period
Izvjestilac: premijer Edin Forto
18. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022-2027. godina
Izvjestilac: po ovlaštenju ministrice sekretar Amira Gackić
21. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine i isplati naknade Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
Izvjestilac: predsjednica Komisije Vesna Ilić
22. Izvještaj posebne povjerenice Vlade Kantona Sarajevo za migrante za period 01.10.2022. godine do 31.10.2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
23. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43099-14/22 od 20.10.2022. godine
Izvjestilac: ministar Admir Katica
24. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. između Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Davor Čičić
25. Prijedlog zaključka kojim se stavlja van snage Zaključak broj: 02-04-31390-34.5/22 od 16.08.2022. godine
Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić
26. Informacija-odgovor na akt broj: 02/7-1-107/22 od 25.10.2022 od 25.10.2022. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
27. Informacija u vezi pružanja zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo na Ski centru Bjelašnica-Igman
Izvjestilac: ministar Haris Vranić
28. Informacija o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima za period od 01.01. 2022. godine - 30.09.2022. godine, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Enver Hadžiahmetović
29. Informacija o realizaciji plana upisa u prvi razred osnovnih škola u školsku 2022/2023. godinu
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
30. Informacija USAID/BiH projekat E-uprave o statusu aktivnosti na uvođenju informacionog sistema za centralizovane javne nabavke
Izvjestilac: šefica Kabineta Sanja Škuletić-Malagić
31. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
 Edin Forto

17.11.2022 - 10:00