Konkursi

JAVNI POZIV ZA ZAKUP - INVESTITORI

JAVNI POZIV za prijavu investitora koji su vlasnici novoizgrađenih stanova u zgradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo i koji su zainteresovani da iste izdaju u zakup na period od 10 godina uz zaključivanje ugovora o zakupu uz obavezu kupoprodaje stana sa zakupcem

Period objave:  16.07.14 Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva
Kategorija: Konkursi

Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekta pružanja pravne i druge pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina za 2014. godinu

Period:  03.07.14 - 18.07.14

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u okviru predviđenih sredstava za finansiranje/sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.

Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva

read more

Kategorija: Konkursi

Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine za 2014. godinu

Period:  09.07.14 - 24.07.14

Predmet javnog poziva je finansiranje programa i projekata koji se odnose na realizaciju Projekta „Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992 -1995.“, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06, 15/07 i 35/12). Pisana riječ osim knjiga, monografija i drugih pisanih djela obuhvata i ostale forme radova (audio i video djela i drugo).

Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva
Kategorija: Konkursi

Obavijest za kandidate koji su aplicirali za čin “Policajac”

Konkursi Mup - 03.07.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 51.Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine
Kantona Sarajevo" broj 25/06 i 4/08 ), člana 13.Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj 01-262/11 od 10.03.2011.godine, postupajući po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa početnim činom "Policajac", objavljenog dana 10.04.2014.godine , Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo o b j a v lj u j e

O B A V I J E S T

PrilogSize Tabela 1201.55 KB Tabela 2174.54 KB Tabela 3206.74 KB Spisak kandidata prema grupama52 KB

read more

Kategorija: Konkursi

Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2014.godinu.

Period:  02.07.14 - 17.07.14

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih pr

Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva

read more

Kategorija: Konkursi

JAVNI POZIV za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

JAVNI POZIV za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

Period objave:  18.06.14 Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva
Kategorija: Konkursi

Obavijest za kandidate koji su ispunili uslove za pristupanje testiranju po javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije - za početni čin "Policajac"

Konkursi Mup - 21.05.2014
konkurs_tender:  Konkurs Oglas

Na osnovu člana 51.Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06 i 4/08 ), člana 13. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo utvrđuje

LISTU KANDIDATA

PrilogSize Tabela 1.pdf313.88 KB Tabela 2.pdf194.65 KB

read more

Kategorija: Konkursi

Javni oglas-dodjela pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta u 2014.g.

Period:  24.04.14 - 24.05.14 Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva
Kategorija: Konkursi

Javni poziv-ostvarivanje prava na troškove plaćanja građevinskog zemljišta

Period:  15.04.14 - 15.05.14 Objavi na:  Objaviti na stranici ministarstva
Kategorija: Konkursi