Legislativa

Kanton Sarajevo

 • Ustav Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04 )
 • Zakon o pečatu Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/09 )
 • Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 3/09 )
 • Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 9/99 )

Vlada

 • Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 24/03 - Prečišćeni tekst )
 • Poslovnik Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 2/02 )
 • Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 17/02 )
 • Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 30/08 )

Plaće i naknade

 • Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 30/08 )

Stručne službe

 • Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 5/06 )
 • Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 5/06 )
 • Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 4/05 )
 • Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 13/03, 37/05 )
 • Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 5/06 )
 • Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 37/05, 13/03 )
 • Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 13/03 )
 • Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 28/06 )
 • Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 7/06 )