Zakoni i uredbe

Nivo: FBiH
Nazivsort icon Sl list, Format, Veličina
Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00)
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada(“Službene novine F BiH” broj 38/06) 38/06
Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) -
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/05) -
Zakon o cestama FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 6/02, 18/02) -
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 28/06, 16/07) -
Zakon o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH”, broj 41/02 i 38/05) -
Zakon o elektroenergetskoj inspekciji („Službene novine Federacije BiH”, broj 8/02) -
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 33/03) 33/03
Zakon o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH”, broj 1/02) -
Zakon o industrijskom vlasništvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) -
Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercrgovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službene novine FBiH", broj: 47/07-4434) -
Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) -
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05) -
Zakon o koncesijama („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/02 i 61/06) -
Zakon o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95) -
Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) -
Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala („Službene novine Federacije BiH”, broj 76/04) -
Zakon o lijekovima (Službene novine FBiH“, br. 51/01 i 29/05) 29-05, PDF 96.4 KB, 51-01, PDF 224.81 KB
Nivo: Kanton
Nazivsort icon Sl list, Format, Veličina
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/06)
Uredba o radnom vremenu u kantonalnim organima, br. 7/99, 4/02, 10/02, 19/02-Ispravka 7/99, 4/02, 10/02, 19/02- ispravka, PDF 106.27 KB
Uredba o regulisanju troškova troškova dženaze-sahrane-ukopa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/06) -
Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/02), -
Uredba o subvencioniranju troškova grijanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05), -
Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/06) -
Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 7/06, prečišćeni tekst, PDF 99.57 KB
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 14/03, PDF 67.55 KB
Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/98) -
Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/99) -
Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu 15/98 i 20/03, PDF 129.34 KB
Ustav Kantona Sarajevo 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka, 16/97 (Amandmani I – XIII), 14/00 (Amandmani xiv-xv), 4/01 (amandmani XVI-XVIII), 28/04 (Amandmani XIX –XLII), PDF 194 KB
Zaključak o cijenama parking karte("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/02) -
Zaključak o utvrđivanju visine troškova pregleda vozila o ispunjavanju posebnih uslova za pojedine vrste prijevoza u cestovnom prometu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/99) -
Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo 11/98, PDF 85.99 KB
Zaključak o zonama javnih parkirališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/00) -
Zakon o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01- prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 22/02) 10/05
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00, 3/05) 2/00, 3/05
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) 1/96, 2/96, 3/96, 16/97
Zakon o estradnoj djelatnosti 17/01, PDF 82.25 KB
Zakon o filmskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/01) 7/01
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/08) 41/08
Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 9/99, PDF 87.55 KB
Zakon o imovini Kantona Sarajevo broj 8/97 Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 8/97, PDF 97.49 KB
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) 7/05
Zakon o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu PDF 168.5. KB
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, broj 27/07 27/07, PDF 132.67 KB
Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo 7/06 - prečišćeni tekst i 9/06,12/06, PDF 106.97 KB
Zakon o javnom redu i miru („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99) -
Zakon o kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 20/02 i 22/02, PDF 143.52 KB, 30/08, PDF 30.8 KB
Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 31/04, 21/05) -
Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 14/06-prečišćen tekst, 34/07) 34/07, 14/06
Zakon o koncesijama („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/03) -
Nivo: BiH
Nazivsort icon Sl list, Format, Veličina
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) -
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 49/04) -
Zakon o hrani 50-04, PDF 136.41 KB
Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) -
Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03), -
Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 105/06) -
Zakon o koncesijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 32/00) -