Zakoni i uredbe

Nivo: Kanton
Naziv Sl list, Format, Veličina
Odluka o proglašenju Bošnjačkog instituta-Fondacija Adila Zulfikarpašića institucijom od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/07)
Budžet Kantona Sarajevo za 2009. godinu Preuzmi
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe 4/09, PDF 65.17 KB, 35/07, PDF 106.31 KB
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 21-04, PDF 59.03 KB, 10-05, PDF 92.67, 31-07, PDF 115.29 KB
Zakon o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01- prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 22/02) 10/05
Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 14/03, PDF 67.55 KB
Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu 17/08, prečišćeni tekst, PDF 64.14 KB
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije 4-09, PDF 222.4 KB
Odluka o stavljanju dobra baštine pod zaštitu (Tunel D-B) ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/00) 7/00
Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 31/04, 21/05) -
Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju („Službene novine grada Sarajeva”, broj 2/87) -
Uputstvo o vođenju evidencije o korisanicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/05), -
Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 3/09, PDF 74.01 KB
Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Pozorište mladih" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 33/07) -
Zakon o koncesijama („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/03) -
Pravilnik o registru pozorišta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01) 17/01
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 5/06, prečišćeni tekst, PDF 101.13 KB
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 23-03, PDF 107.63 KB, 25-04, PDF 98.55 KB, 16-08, PDF 104.07 KB
Autentično tumačenje člana 27.stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, broj 22/97 22/97, PDF 87.4 KB
Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 30-07, PDF 99.86 KB, 7-98, PDF 44.06 KB
Uputstvo o načinu uplate i trošenja naknada za korištenje javnih parkirališta i premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila u Kantonu Sarajevo Preuzmi
Uputstvo o načinu promjene upravitelja 21/04, PDF 160.16 KB
Zakon o imovini Kantona Sarajevo broj 8/97 Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 8/97, PDF 97.49 KB
Zakon o javnom redu i miru („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99) -
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u sportu na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/03) -
Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/06) -
Plan upravljanja zaštićenim pejzažem "Bijambare" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/08) 35/08
Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/05) -
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/07) 26/07
Zaključak o utvrđivanju visine troškova pregleda vozila o ispunjavanju posebnih uslova za pojedine vrste prijevoza u cestovnom prometu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/99) -
Pravilnik o mjerama za unapređivanje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/00 i 3/03) -
Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/06, 4/07, 17/07 i 7/08) -
Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00) 2/00
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/08) 30/08, PDF 57.78 KB
Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova iz oblasti kulture i sporta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/04, 11/05, 37/05) -
Pravilnik o bližim kriterijima za priznavanje statusa samostalnih umjetnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/02, -ispravka) 9/02, PDF 45.82 KB, Ispravka, PDF 36.11 KB
Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu 15/98 i 20/03, PDF 129.34 KB
Odluka o osnivanju i usklađivanju organizacija i djelatnosti Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 30-07, PDF 108 KB
Zakona o porezu na imovinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 07/09) -
Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/08) -
Zakon o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst) 33/08 - novi prečišćeni tekst, PDF 81.79 KB
Odluka o usvajanju mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 3/05, 15/05 – Ispravka i 18/05 - Ispravka); 15-05, PDF 27.27 KB, 18-05, PDF 27.24 KB
Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama uza čuvanje bibliotečke građe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99) 17/99
Zakon o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/05) -
Odluka o utvrđivanju mjesečne naknade članovima upravnih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01) -
Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/97, 2/98-Ispravka i 8/01) -
Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/05), -
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” 22/97 i 9/04, PDF 94.2 KB
Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Collegium Artisticum" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 10/99, 33/07) -
Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00, 25/06) 14/00, 25/06
Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičaima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/04) 26-05, PDF 99.08.KB, 26-04, PDF 113.82 KB
Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo 11/98, PDF 85.99 KB
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 29-04, PDF 105.87 KB, 33-07, PDF 101.77 KB, 2-08, PDF 103.71 KB
Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 31/07, 33/07) 3/99 - Prečišćeni tekst, 31/07, 33/07
Uredba o naknadi troškova upravnog postupka 19/07, PDF 103.83 KB
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 14-00, PDF 75.46 KB, 30-07, PDF 106.48 KB
Uputstvo i izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 20/03) 20/03
Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 13/07, PDF 160.78 KB
Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97, PDF 71.62 KB
Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje sportskih priredbi na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/03) -