Zakoni i uredbe

Nivo: Kanton
Naziv Sl list, Format, Veličina
Zaključak o zonama javnih parkirališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/00)
Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo 4/03 i 22/07 PDF 97.55 KB
Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/05), -
Odluka o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/99, 33/07) -
Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo -
Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na podrućju Kantona Sarajevo 11-01, PDF 113.97 KB
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Kantona Sarajevo". broj 33/08) 33/08
Ministarstvo o dopunskim pravima boraca 9/07, PDF 168.48 KB
Odluka o prihvatanju prava i obaveza suosnivača Kliničkog centra Sarajevo 7-98, PDF 39.68 KB
Uputstvo o načinu uplate i trošenja naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa u Kantonu Sarajevo Preuzmi
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 3/09, Prečišćeni tekst, PDF, 68.76 KB
Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba 5/04, PDF 114.6 KB
Zakon o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00) -
Odluku o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 4/09, PDF 83.35 KB
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/97) -
Odluka o vrsti i iznosu novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za proizvodnju ostvarenu u 2008. godini („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 16/08) -
Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 31/06, PDF 72.85 KB
Uredba o radnom vremenu u kantonalnim organima, br. 7/99, 4/02, 10/02, 19/02-Ispravka 7/99, 4/02, 10/02, 19/02- ispravka, PDF 106.27 KB
Odluka o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu RS (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/04), -
Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 33/07) -
Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br: 13/02, 16/03 i 24/06) 16-03, PDF 5.05 MB, 13-02, PDF 96.33 KB, 8-09, PDF 984.01 KB
Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca 12/97, 6/02, 1/04 PDF 60.65 KB
Lista za članove mirovnih vijeća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/05). -
Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo 10-05, PDF 95.77 KB, 11-00, PDF 80.48 KB
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 16-00, PDF 77 KB, 30-07, PDF 106.47 KB
Zakon o porezu na nepokretnosti i prava (Službene novine Kantona Sarajevo", br: 23/05- prečišćen tekst 25/06) 23/05, 25/06
Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/06) 16/06
Zakon o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01) -
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) 7/05
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Sportski centri Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97, 9/97 - ispravka, 14/97) -
Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad pozorišta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01) 17/01
Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 5/06-Prečišćeni tekst) 5-06, PDF 101.13 KB
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03 i 2/06 i 21/06.), -
Pravilnik o razmještaju, kapacitetu i korisniku taxi stajališta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/02) -
Uredba o privremenom načinu prijema, uskladištenja, prodaje ili ustupanja bez naknade oduzete robe i predmeta koji su služili ili bili namjenjeni izvršenju privrednog prijestupa, prekršaja ili krivičnog djela („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/ -
Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 37/05, PDF 52.84 KB, 13/03, PDF 57.45 KB
Zakon o lokalnoj samoupravi 22/00, prečišćeni tekst, PDF 126.64
Pravilnik o radnim odnosima , plaćama i drugim ličnim primanjima službenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj:13-01-34-1639 od 30.08.200. godine, -
Odluka o osnivanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst, 33/07) -
Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora 40/08, ispravka, PDF 101.72 KB, 11/08, prečišćeni tekst, PDF 78.91 KB
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 22-08, PDF 47.36 KB
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača "Državne bolnice Sarajevo" u Sarajevu 14-00, PDF 112.12 KB, 30-07, PDF 102.06 KB
Uputstvo o preknjiženju i povratu pogrešno uplačenih prihoda od sopstvene djelatnosti budžetskih korisnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 26/03 i 14/04) 26/03, 14/04
Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 9/99, PDF 87.55 KB
Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 17/07, PDF 105.8 KB, 27/04, PDF 79.97 KB
Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00) 5/00, PDF 93.82 KB
Zakon o plaćama i naknadama funkcionera iz oblasti izvršne vlasti i kantonalne uprave u Kantonu Sarajevo, službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Kantona Sarajevo i službenika koji rukovode stručnim službama, br. 13/99, 28/01 -
Uputstvo za izradu obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika" 1/05, PDF 253.23 KB
Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/08) -
Ispravka Pravilnika o uslovima i postupku priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/02 - Ispravka) 12/02 - Ispravka
Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 13/03, PDF 91.81 KB
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/02), -
odluka o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/07) -
Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca 34/08, PDF 224.2 KB
Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i kategorizaciji djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/00 i 25/03), -
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u ustanovama kulture Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/07) -
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam 24-00, PDF 76.76 KB, 30-07, PDF 104.14 KB
Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/97) -
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/06) 16/06
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 19-04, PDF 135.7 KB