Ministarstvo obrazovanja i nauke

SVEČANOST POVODOM PROGLAŠENJA UČENIKA GENERACIJE U KANTONU SARAJEVO-poziv medijima

25.06.2009 13:22
26.06.2009 21:42
Europe/Sarajevo

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Organizaciona jedinica: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke

(1) Ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja i nauke.
(2) U sastavu Ministarstva obrazovanja i nauke je Prosvjetno-pedagoški zavod.
(3) Prosvjetno-pedagoški zavod vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
 

Vrsta organizacije: 
Ministarstvo
Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1

MINISTAR

Safet Kešo, mr. lingvističkih nauka
Telefon: 
+387(0)33 562-129

SEKRETAR MINISTARSTVA

Abid Fejzić
Telefon: 
+387(0)33 562-127

Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 582.340 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu za nabavku opreme za potrebe sljedećih javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva:

Sjednica: 

Izvjestilac: ministar Safet Kešo Z A K LJ U Č A K 1. Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 582.340 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu za nabavku opreme za potrebe sljedećih javnih ustanova iz nadležnosti Ministarstva: 1.1. OŠ „9. maj“- nabavka kopir aparata i računara...............................................5.500 KM 1.2. OŠ „Hilmi ef. Šarić“ – nabavka lektire i kopir aparata.................................18.000 KM 1.3.

Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 12.285 KM, za nabavku 50 kompleta 1/3 Rječnika bosanskog jezika, autora prof. dr. Dževada Jahića

Sjednica: 

Izvjestilac: ministar Safet Kešo Z A K LJ U Č A K 1. Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 12.285 KM, za nabavku 50 kompleta 1/3 Rječnika bosanskog jezika, autora prof. dr. Dževada Jahića za potrebe školskih biblioteka osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. 2. Sredstva iz tačke 1. ovog Zaključka terete poziciju Ministarstva obrazovanja i nauke, razdio 21, glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300 subanalitika LAX004 - Ostala oprema, i doznačit će se na račun odabranog izdavača. 3.

Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 700.000 KM, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu, za sufinansiranje izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima

Sjednica: 

Izvjestilac: ministar Safet Kešo Z A K LJ U Č A K 1. Odobravaju se Ministarstvu obrazovanja i nauke sredstva u iznosu od 700.000 KM, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu, za sufinansiranje izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima, općina Hadžići. 2. Sredstva iz tačke 1. ovog Zaključka terete poziciju Ministarstva obrazovanja i nauke, razdio 21, glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200 subanalitika LAX024 - Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima, i doznačit će se na račun Općine Hadžići. 3.

Daje se saglasnost JU Srednja škola metalskih zanimanja u Sarajevu za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto socijalni radnik u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje

Sjednica: 

Izvjestilac: ministar Safet Kešo Z A K LJ U Č A K 1. Daje se saglasnost JU Srednja škola metalskih zanimanja u Sarajevu za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto socijalni radnik u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje. 2. Sredstva za finansiranje radnog mjesta iz tačke 1. ovog Zaključka obezbijedit će se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu sa pozicije Ministarstva obrazovanja i nauke, razdio 21, glava 03, potrošačka jedinica 0021, Srednja škola metalskih zanimanja. 3.

Rješenje o imenovanju Počasnog odbora Drugog kongresa bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta

Sjednica: 

Izvjestilac: ministar Safet Kešo R J E Š E NJ E o imenovanju Počasnog odbora Drugog kongresa bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta I U Počasni odbor Drugog kongresa bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta imenuju se sljedeći članovi: 1. Dr. Haris Silajdžić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, 2. Prof. dr. Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, 3. Nedžad Branković, premijer Vlade FBiH, 4. Akademik Božidar Matić, predsjednik ANUBiH, 5. Semiha Borovac, gradonačelnica grada Sarajeva, 6. Dr.